Reactie Stichting Stadshart Oldenzaal inzake  concept Masterplan Binnenstad Oldenzaal zoals opgesteld door de Architecten Cie. Amsterdam en gepresenteerd in december 2008.

 

Als  Stichting Stadshart Oldenzaal (SSO) willen we allereerst uitspreken dat we ingenomen zijn met de visie zoals die in het concept Masterplan Binnenstad Oldenzaal is gepresenteerd en met de koers zoals die in het plan wordt ingezet.

De Stichting is content met de keuze om de Architekten Cie.  in de persoon van Pi de Bruijn in te schakelen voor het maken van het Masterplan.

We zijn verheugd dat met deze presentatie, met dit concept Masterplan, een belangrijke aanzet wordt gegeven om werk te maken van een aantal belangrijke speerpunten op het gebied van behoud en (her) ontwikkelingen van de Oldenzaalse binnenstad.

De speerpunten van de SSO t.w.:

 • Het wallengebied (in het Masterplan de Singel genoemd)
 • De binnentuinen
 • Het museum gebied
 • Groen in de binnenstad
 • Zichtbaar stromend water terug in de binnenstad
 • Handhaving historische gebouwen

 worden uitvoerig besproken en van concreet advies voorzien in het Masterplan. Op alle onderdelen zien we dat beschreven visie en de uitwerking daarvan overeenkomen en daardoor passen binnen de  visie, uitgangspunten en ideeën van de SSO. Dat is een plezierige constatering voor de SSO na  de presentatie in december jl. en bestudering van het concept Masterplan nadien. Wat de SSO betreft wordt het Masterplan de input voor het opstellen van een gedegen plan van aanpak en voortvarend handelen om de beschreven doelstellingen te behalen.

De SSO pleit voor voortgang, plannen maken en een tijdspad!


Financieel fonds en strategische aankopen

De SSO kan zich helemaal vinden in het voorstel in het Masterplan (pag. 65) om een snelle totstandkoming van de binnentuinen en het museumkwartier als een uitdaging  te zien, die de ambitie van Oldenzaal, zoals weergegeven in de stadsvisie,  een stap verder brengt bij deze doelstelling.

In het Masterplan wordt gesproken over “natuurlijke momenten” die benut moeten worden om überhaupt iets gerealiseerd te krijgen.

De instelling van een financieel fonds om strategische aankopen te kunnen financieren is daartoe noodzakelijk. Immers, dergelijke natuurlijke momenten doen zich niet voortdurend voor. Het is zaak dan snel te kunnen handelen. De SSO adviseert om bij de vaststelling Masterplan Binnenstad een inspanningsverplichting te leveren om tot fondsvorming te komen. Een publiekprivate stichting kan hiertoe worden opgericht. Deze stichting dient een rol te vervullen waar het gaat  om:

 • Strategisch gelegen panden op te kopen in het licht van het Masterplan
 • Gelden hiertoe te genereren

Binnen gemeenten als bv. Deventer en Maastricht zijn hiermee goede resultaten geboekt.

 
Pand Marktstraat 8 (Zwiep)

De SSO wijst hierbij op de strategische ligging van dit pand. De SSO adviseert om snel te handelen  mbt dit pand.  Aankoop en sloop van het pand biedt de volgende mogelijkheden:

 • Het Michoriushuis  kan in oude luister hersteld en gerestaureerd worden en verkrijgt daardoor haar vroegere  solitaire positie.
 • Er ontstaat daardoor een aaneengesloten tuin van een  hoge kwalitatieve waarde en tevens krijgt het gemeentehuis er een zeer fraaie entree bij vanaf de markt.  De Markstraat gezien vanaf de Grote Markt zal hierdoor een totaal ander beeld opleveren.
 • Pand Marktstraat  6  (’t Hypotheekje) kan haar monumentale-historische uitstraling weer terug brengen.

 
Beleid met betrekking tot archeologie en archeologische vondsten.

De SSO pleit voor aanpassing van het beleid met betrekking tot archeologische vondsten. Op juridisch en financieel gebied dienen aanpassingen te komen dusdanig dat archeologische vondsten  onderzocht, beschermd en bewaard blijven. Deze resultaten dienen opgenomen te zijn in de te verlenen bouwvergunningen.


Wallengebied  c.q. singels.

 • Er geen sprake zal kunnen zijn van bouwen en graven boven en in de grond in en op het singelgebied cq. het wallengebeid.
 • De SSO pleit voor wettelijke maatregelen op het wallengebied te beschermen.


Cultureel archeologisch erfgoed.

De SSO pleit voor het zichtbaar maken van het Oldenzaals cultureel erfgoed. Veel meer dan nu het geval is kan Oldenzaal zich presenteren als een stad met een rijk verleden en een rijk cultureel erfgoed. Het dient veel meer zichtbaar te worden!

Mogelijkheden zijn daartoe aanwezig. Het vraagt een creatieve inzet. Het gaat erom de geschiedenis van de stad op historisch markante en relevante punten zichtbaar te maken voor de burgers van Oldenzaal en voor haar bezoekers.

Verlevendiging  en bewustwording van de geschiedenis is het resultaat hiervan. Op deze wijze wordt een aanvang gemaakt met de culturele biografie van Oldenzaal.


En nu aan de slag.

Om aan de bevolking te laten zien dat het menens is met de plannen voor de binnenstad, zou het goed zijn om op niet al te lange termijn al iets te gaan doen. Denk hierbij aan de herinrichting van een klein deelgebied binnen de singel, het reconstrueren van een klein stukje stadsmuur, het terugbrengen van een stukje water etc.

 
Tot slot:

De SSO kan zich vinden in het concept Masterplan zoals opgesteld door Pi de Bruijn. Waar het nu op aankomt is het benutten van kansen die zich n u al voordoen (strategische aankopen)  en het vaststellen van een definitief Masterplan inclusief:

 • Plan van aanpak
 • Tijdspak
 • Financiële onderbouwing.

 
Stichting Stadshart Oldenzaal